Stallions News · GAMEDAY Stallions v. Trojans Today Wed 1/8